Afspraken

Welke afspraken maken we (voor alle duidelijkheid)?

 • Ik zou het plezierig vinden als ouders en jongeren tot 18 jaar samen naar het (eerste) intakegesprek en eventueel de kennismaking komen.
 • Jongeren vanaf 16 jaar kunnen er toe besluiten alleen naar mijn eerstelijns praktijk te komen omdat vanaf die leeftijd er wettelijk gezien geen toestemming meer nodig is van ouders voor intake/behandeling/diagnostiek.
  Tot de leeftijd van 16 jaar is een handtekening van beide ouders nodig voor intake, onderzoek en behandeling van de tiener, ook bij gescheiden ouders mits beide ouders het ouderlijk gezag hebben.
  Boven de zestien jaar heeft de cliënt te allen tijde zelfstandige tekenbevoegdheid.20160121_184947_resized
  Vanaf 12 jaar tot 16 jaar is een handtekening van zowel ouders als kind vereist.
 • Ik heb telefonisch spreekuur op maandag en vrijdag tussen 12 en half 1.
  Op andere momenten kun je als ik niet opneem altijd een boodschap inspreken of je kunt me een mail sturen.
  Ook kun je het contactformulier op de website invullen. Ik streef ernaar dezelfde (werk)dag te reageren.
 • Afspraken vinden in de regel op het praktijkadres plaats (zie contact) maar als het wenselijk is om op huisbezoek te komen, is dit bespreekbaar. Er zijn ook mogelijkheden voor een afspraak op zaterdag of in de avonduren.
 • Een psycholoog heeft geheimhoudingsplicht in het kader van het beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat deze met niemand anders mag praten over wat er in de therapie gebeurt of besproken wordt zonder de nadrukkelijke toestemming van jou of je ouders (tot 16 jaar).
  Een uitzondering hierop is als er zaken aan de hand zijn die een gevaar zijn voor jou of je omgeving. Ik overleg dan met jou wie hierover moet worden ingelicht, b.v. je ouders, partner of de huisarts.Ik hanteer een privacyreglement, gebaseerd op de beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).
 • De praktijk is wettelijk verplicht om een meldcode te gebruiken bij signalen en vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Van hulpverleners wordt verwacht dat zij actief kindermishandeling of huiselijk geweld signaleren, zo nodig melden en tegengaan. Calamiteiten/geweld op het werk wordt gemeld bij de inspectie (Jeugdzorg).
 • Mijn praktijk hanteert uitgewerkte kwaliteitscriteria. Hierin staan spelregels ten aanzien van de intake en indicatiestelling. Ook ten aanzien van behandelplan en de realisatie ervan, de inrichting van het dossier en de afronding van de behandeling. Ook wordt uitgebreid ingegaan op informatieverstrekking naar de cliënt, op de inrichting van de praktijk, op de noodzakelijke bijscholing, op de professionele houding van de psycholoog.
 • De praktijk voldoet aan de eisen van een kwaliteitsmanagementsysteem middels de periodieke deelname aan intervisiebijeenkomsten, bij/nascholing, het naleven van de beroepscode van het NIP, de registratie eisen van het BIG register en deelname van cliënten aan een klanttevredenheidsonderzoek.
 • Mocht je ondanks mijn inspanningen om een goed en klantvriendelijk behandelbeleid te voeren toch klachten hebben die niet in overleg met mij kunnen worden opgelost, kun je deze klacht melden bij Klachtenportaal Zorg (bereikbaar via www.klachtenportaalzorg.nl of info@klachtenportaalzorg.nl), deze organisatie is toegankelijk voor zowel jeugdwet cliënten als in het kader van Wkkgz.
 • Ouders en kinderen die te maken hebben met Jeugdhulp kunnen hiervoor de vertrouwenspersoon Jeugdhulp benaderen via het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) op nummer: 088-5551000 en per mail op adres: info@AKJ.nl.
 • Afspraken moeten bij verhindering minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Anders wordt er € 50,- in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door gemeente of zorgverzekeraar.
 • Van de behandeling wordt een dossier bijgehouden. Alle gegevens die belangrijk zijn voor de behandeling worden daarin vastgelegd. Cliënten hebben vanaf 16 jaar het alleenrecht om hun eigen dossier in te zien. Anderen mogen het dossier alleen inzien wanneer je daar schriftelijk toestemming voor geeft. Het dossier is eigendom van de praktijk en kan dus niet worden meegenomen. Het wordt gedurende twintig jaar vanaf einde behandeling bewaard. Dat is de wettelijke verplichte termijn. Daarna wordt het dossier vernietigd.
 • Maandelijks wordt de rekening (mits er geen sprake is van een indicatie) naar je opgestuurd en de betalingstermijn is twee weken. Zie voor meer informatie de algemene betalingsvoorwaarden. Vindt zorg plaats vanuit een beschikking van de gemeente (tot 18 jaar), eventueel middels een verwijsbrief van de huisarts of GGD-arts, dan wordt de factuur rechtstreeks verstuurd naar de gemeente en zullen alle kosten vergoed worden. Bij eventuele vergoedingen door een aanvullende verzekering, kan de factuur slechts achteraf bij de verzekeraar worden ingediend; dit betekent dat de rekening naar de cliënt zelf gaat en eerst betaald zal moeten worden. Bij behandeling binnen de basis verzekering wordt de factuur eveneens eerst naar de client gestuurd en vindt afrekening achteraf tussen verzekering en client plaats.
 • Mijn praktijk beschikt niet over een crisisdienst. Bij spoed of crisissituaties dien je contact op te nemen met de huisarts (overdag) of huisartsenpost (buiten kantooruren). Voor cliënten onder de 18 jaar kan overdag ook contact met de gemeente in de eigen woonplaats op genomen worden en buiten kantooruren met de crisishulp jeugd Noord en Midden Limburg: een samenwerking van de Mutsaersstichting, MET ggz en Xonar.